Granturi interne pentru sustinerea infrastructurii strategice a UBB

In vederea continuării programului de consolidare și susținere a cercetării de excelență la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB),  Consiliul Științific (CS-UBB) şi Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB), lansează în 2021 competiția de granturi interne ale UBB pentru susținerea infrastructurii strategice, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0061. Proiectul urmăreşte susţinerea elementelor/echipamentelor de infrastructură şi a unităţilor de cercetare (reţeaua rUBB) în vederea implicării/derulării de  proiecte/teme de cercetare inter-, multi- şi transdisciplinare.

Scopul competiţiei: creşterea sustenabilităţii infrastructurii de CDI operată în reţeaua rUBB de unitățile de cercetare  acreditate instituţional  prin susţinere financiară pentru dezvoltarea de teme de cercetare  inter, multi şi transdisciplinare, în cadrul Şcolilor Academice de Ştiinţă ale UBB.

Aplicanți eligibiliunitățile de cercetare ale UBB acreditate instituţional, în măsura în care gestionează elemente de infrastructură strategică a UBB (rUBB). Apartenenţa la lista unităţilor de cercetare de excelenţă constituie un avantaj.

Cheltuieli eligibile: materiale consumabile curente și/sau întreținere/mentenanță a elementelor rUBB (exemple: gaze/substanțe specializate precum heliul lichid pentru spectroscopie sau cromatografie, piese de schimb, corectare/reparații la conexiunile la utilități, inspecții tehnice, service etc). Cheltuielile tuturor granturilor se finalizează cel târziu la data de 1 decembrie 2021.

Nu este eligibilă achiziţia de echipamente/imobilizări corporale (obiecte care au o valoare cu TVA mai mare de 2500 lei, o durată de utilizare mai mare de un an şi care intră în gestiune cu număr de inventar).

Buget total competiţie: 146.064,00 RON; bugetul maxim alocat per grant este de 24.344,00 RON.

Procedura de solicitare: UC acreditată instituţional, prin conducerea sa, depune o cerere scrisă în atenţia CS-UBB, în format electronic (la adresele de email: consiliul.stiintific@ubbcluj.ro şi mihaela.neamt@ubbcluj.ro). Cererea, în format liber, detaliază cheltuielile/element de infrastructură pentru care se dorește finanțarea, specificând: valoarea, urgența, existența de resurse de finanțare alternative, grupurile de cercetare care folosesc acel element al rUBB  și maximum 10 publicații relevante (se vor puncta, în mod necesar, elementele de multi şi transdisciplinaritate). Solicitarea (cererea) nu poate depăși trei pagini (A4, Times New Roman, 12, spațiere la 1,5 rânduri) iar aplicaţiile ce nu satisfac această cerinţa vor fi declarate neeligibile.

In cele trei pagini ale solicitării de finanţare sunt incluse şi cele maximum 10 publicaţii.

Evaluare: CS-UBB examinează (prin câte doi experți de specialitate) cererile din punct de vedere al eligibilității. În cazul în care este necesară departajarea, criteriile sunt: productivitatea ştiintifică, implicarea în activităţi didactice, impactul internaţional al elementelor de infrastructură, urgența pentru funcționarea rUBB, magnitudinea grupului de utilizatori (cu accent pe multi şi transdisciplinaritate) și încadrarea în prioritățile Strategiei de Cercetare-Dezvoltare-Inovare a UBB (https://cercetare.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2021/05/HS-nr.-59-privind-Strategia-Cercet%C4%83rii-Dezvolt%C4%83rii-Inov%C4%83rii-CDI-la-UBB-4.pdf) şi a programului ”UBB pentru Dezvoltarea Sustenabilă” (UBB Goes Green) (https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/files/InfoUBB_2016_10/Hotarare%20privind%20Programul%20,,UBB%20pentru%20Dezvoltarea%20Sustenabila”%20(UBB%20Goes%20Green)%20CA%2031.10.2016.pdf).

În cadrul procedurii de examinare/evaluare, CS-UBB poate propune redimensionarea grantului.

Calendar:

Activitate Termen
Lansarea competiţiei 26 mai 2021
Depunere cereri de finanţare 27 mai – 4 iunie 2021, ora 14.00
Verificare eligibilitate – evaluare cereri 7 – 14 iunie 2021
Informarea aplicanţilor asupra rezultatelor preliminare ale evaluării 15 iunie 2021
Primirea contestaţiilor 16 iunie 2021, ora 14:00
Informare asupra rezultatelor finale ale competiţiei 18 iunie 2021