Home » Anunturi » Deschiderea competiției de selecție în proiectul „Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii”

Deschiderea competiției de selecție în proiectul „Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii”

Titlul proiectului: Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii

Program Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe – Apel 380 Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat

Solicitant – UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI
Partener 1 – AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CLUJ
Partener 2 – UNIUNEA SINDICALĂ TERITORIALĂ CARTEL ALFA – FILIALA CLUJ
Durata proiectului: 36 de luni.

ANUNȚ
PRELUNGIREA PERIOADEI DE DEPUNERE A DOSARELOR PENTRU COMPETIȚIA DE BURSE DOCTORALE ȘI POSTDOCTORALE PENTRU ANTREPRENORIAT DIN CADRUL PROIECTULUI
POCU/360/6/13/124146 – Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii

Perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru selecția în grupul țintă al proiectului se prelungește până marți, 17 septembrie 2019, ora 15.00.
Înscrierea are loc la Facultatea de Drept (str. Avram Iancu, nr.11), et. 3, cam. 317.

Pentru a fi eligibilepersoanele din grupul țintă formate din doctoranzi și cercetători post-doctorat trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:

 • Au domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect.
 • Sunt înmatriculați ca doctoranzi în ultimii doi ani de studii doctorale(la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect) sau sunt post-doctoranzi, la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect.
 • Pe parcursul perioadei de participare la activitățile proiectului trebuie să facă dovada participării la un program de învățare antreprenorială cu componentă practică si la un program de consiliere profesională.
  • Doctoranzii trebuie să prezinte un document justificativ pentru înmatricularea la studii universitare de doctorat pentru unul dintre domeniile prioritare ale domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020, care sunt înmatriculați in ultimii doi ani terminali ai programului de studii doctorale. Sprijinul acordat prin FSE va fi direcționat doar către doctoranzii și cercetătorii post-doctorat care își înscriu cercetările domeniilor prioritare (Conform prevederilor OM MEN nr. 5376/19.10.2017) ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014- 2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020: BIOECONOMIA; TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR, SPAŢIU ȘI SECURITATE; ENERGIE, MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE; ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE.
  • Cercetătorii post-doctoratselectați ca grup țintă trebuie să dețină titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare.

Sprijin financiar acordat unui număr de 110 tineri cercetători – 70 doctoranzidin ultimii doi ani de studii și 40 cercetători post-doctoralicare au obținut titlul de doctor în ultimii 5 ani pentru formarea de competențe antreprenoriale, de competente transversale, consiliere și orientare, mobilitate transnațională (stagii și conferințe) și publicare.

 • 70 de doctoranzi din domeniul științelor umane (din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau cu potențial de creștere din SNC, cu prioritate pentru domeniile: Istorie, Relații Internaționale și Studii Europene, Drept, Teatru și artele spectacolului, Cinematografie și media dar fără a exclude celelalte domenii).

Pentru selecția GT se vor organiza 2 sau 3 procese de selecție în urma cărora se vor constitui 3 grupe de formare după cum urmează (orientativ):

 • Grupa 1 – 25 doctoranzi si 15 post-doctoranzi
 • Grupa 2 – 23 doctoranzi si 12 post-doctoranzi
 • Grupa 3 – 22 doctoranzi si 13 post-doctoranzi.

În cadrul contractelor de studii încheiate cu doctoranzii/cercetătorii post-doctoratvor fi introduce prevederi clare cu privire la obligativitatea realizării indicatorilor de program POCU 2014-2020, fiind avute în vedere următoarele:

 • Pentru 30% dintre doctoranzi/post-doctoranzi care la dobândirea calității de participanți nu au un loc de muncă, la finalizarea proiectului se va face dovada angajării, inclusiv prin promovare pe un post de nivel superior (sau, după caz, în perioada de sustenabilitate a proiectului, dar nu mai târziu de 1 an de la obținerea titlului științific de doctor).
 • Pentru 30% dintre doctoranzi/post-doctoranzi la finalul proiectului se va face dovada faptului că urmează studii/cursuri de formare, în sprijinul valorizării rezultatelor studiilor doctorale/postdoctorale.
 • 80% dintre doctoranzi/post-doctoranzi din grupul țintă vor obține titlul de doctor si respectiv, vor termina studii postdoctoralepână la finalizarea proiectului (sau, după caz, în perioada de sustenabilitate a proiectului, dar nu mai târziu de 3 ani de la finalizarea implementării acestuia pentru studenții doctoranzi, respectiv 1 an pentru cercetătorii post-doctorat).

IMPORTANT: Bursa doctorand antreprenor, se va putea acorda și acelor studenți care primesc deja bursa doctorală de la bugetul de stat, această bursă cofinanțată din POCU 2014-2020 fiind o formă de stimulare a competențelor antreprenoriale, respectiv a angajabilității absolvenților de studii doctorale/postdoctorale.

La finalizarea programului antreprenorial, studenții doctoranzi și cercetătorii post-doctorat din grupul țintă vor prezenta un plan de afaceri/sustenabilitate post-studiiîn domeniul specializării doctorale/postdoctorale realizate, validat de către o comisie mixtă constituită din reprezentanți ai cadrelor didactice universitare și angajatorilor.

Organizarea și desfășurarea procesului de selecție și validare a grupului țintă

 • Calendar pentru Grupa I:
Afișarea anunțului de selecție19 august 2019
Primirea dosarelor19 august-13 septembrie 2019
Organizarea interviului16-18 septembrie 2019
Contestații 19-20 septembrie
Rezolvarea contestațiilor23 septembrie
Rezultate finale23 septembrie

Metodologia și formularele de înscriere pot fi descărcate aici: