Proiectul POCU/380/6/13/124146 „Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii”

Titlul proiectului: Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii

Program Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe – Apel 380 Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat

Solicitant – UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI
Partener 1 – AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CLUJ
Partener 2 – UNIUNEA SINDICALĂ TERITORIALĂ CARTEL ALFA – FILIALA CLUJ
Durata proiectului: 36 de luni.

Deschidere competiție cu premii

In cadrul proiectului POCU/380/6/13/124146, cu titlul „Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii” deschidem competiția cu premii (individuale și pe echipe) pentru membrii grupului țintă (studenți doctoranzi și cercetători postdoctorat) seria 1. Se vor premia cele mai inovative soluții pentru valorificarea cercetărilor prin acordarea unui număr de 60 de premii individuale și 9 premii pe echipe (de grup) per total proiect, in condițiile menționate în documentele de mai jos.

Pentru egalitate de oportunitati in cadrul fiecarei sectiuni se vor acorda cate 20 premii individuale/sesiune de concurs, respectiv 60 de premii individuale în cadrul proiectului. Cuantumul premiului pentru cele mai bune 20 de punctaje ale planurilor de afaceri va fi de 1500 de lei/PA (impozabil).

Fiecare editie a concursului cu premii pe echipe va avea câte 1 premiu I in valoare de 30.000 lei, un premiu II in valoare de 20.000 lei si 1 premiu III in valoare de 10.000 lei.

Așteptam aplicațiile dumneavoastră și vă urăm succes! Ghidurile și anexele relevante pot fi accesate aici.

Rezultate selecție – Grupa II

 

ANUNȚ IMPORTANTPRELUNGIREA perioadei de depunere a dosarelor pentru selecția în grupa a II-a a proiectului POCU 124146

Se prelungește perioada de depunere a dosarelor pentru selecția membrilor grupului țintă – Grupa II -, până la data de 10 aprilie 2020. Dosarele se transmit electronic, condițiile de competiție rămânând neschimbate.

Anunț important cu privire la PRELUNGIREA perioadei pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția în grupa II a proiectului POCU 124146

Calendarul pentru selecția membrilor grupului țintă – Grupa II se modifică. Primirea dosarelor se va face până în 31 martie 2020. Depunerea dosarelor pentru competiția de burse din cadrul proiectului POCU 124146 se va face exclusiv online. Vom reveni cu detalii legate de organizarea interviului.

Anunț important cu privire la depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția în grupa II a proiectului POCU 124146

Din cauza situației existente in Romania cu privire la raspandirea virusului COVID-19 si a recomandarilor facute la nivel national si intern (UBB), va informam ca depunerea dosarelor pentru competitia de burse din cadrul proiectului POCU 124146 se va face exclusiv online. In acest sens, dosarul de competitie trebuie sa fie insotit prin completarea documentului atasat (Declaratie privind conformitatea cu originalul a documentelor / diplomelor). Detalii suplimentare pot fi accesate aici.

Selecție grup țintă – Grupa II

ANUNȚ
DESCHIDEREA COMPETIȚIEI DE BURSE DOCTORALE ȘI POSTDOCTORALE PENTRU ANTREPRENORIAT DIN CADRUL PROIECTULUI

POCU/380/6/13/124146 – Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii

Perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru selecția în grupul țintă al proiectului este 2 – 13 martie 2020
Înscrierea are loc la Facultatea de Drept (str. Avram Iancu, nr.11), et. 3, cam. 315, interval orar 09,00 – 16,00.

Distribuția locurilor pe Școlile doctorale este conform tabelului de mai jos:

Școala doctorală Grupa 2 Doctoranzi Grupa 2 Postdoctoranzi
Drept 2 1
Paradigma europeană 3 2
Relații internaționale și studii de securitate 3 3
Teatru și Film 4 2
Istorie. Civilizație. Cultură 8 5
Studii de populație și istoria minorităților 3 1
TOTAL 23 14
 Perioada de desfășurare a competiției 2 martie – 13 martie 2020

Calendar pentru Grupa II:

Afișarea anunțului de selecție 2 martie 2020
Primirea dosarelor 2 martie-13 martie 2020
Organizarea interviului 16-18 martie 2020
Contestații 19-20 martie 2020
Rezolvarea contestațiilor 23 matie 2020
Rezultate finale 23 martie 2020

Documente relevante:

Metodologia de selecție a grupului țintă
Fișa de înscriere
Declarația privind dubla finanțare
Declarație date personale
Raport de auto-evaluare
Planul de valorificare a rezultatelor
Arhiva completă cu toate documentele de mai sus

Pentru a fi eligibilepersoanele din grupul țintă formate din doctoranzi și cercetători post-doctorat trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:

 • Au domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect.
 • Sunt înmatriculați ca doctoranzi în ultimii doi ani de studii doctorale(la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect) sau sunt post-doctoranzi, la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect.
 • Pe parcursul perioadei de participare la activitățile proiectului trebuie să facă dovada participării la un program de învățare antreprenorială cu componentă practică si la un program de consiliere profesională.
  • Doctoranzii trebuie să prezinte un document justificativ pentru înmatricularea la studii universitare de doctorat pentru unul dintre domeniile prioritare ale domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020, care sunt înmatriculați in ultimii doi ani terminali ai programului de studii doctorale. Sprijinul acordat prin FSE va fi direcționat doar către doctoranzii și cercetătorii post-doctorat care își înscriu cercetările domeniilor prioritare (Conform prevederilor OM MEN nr. 5376/19.10.2017) ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014- 2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020: BIOECONOMIA; TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR, SPAŢIU ȘI SECURITATE; ENERGIE, MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE; ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE.
  • Cercetătorii post-doctoratselectați ca grup țintă trebuie să dețină titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare.

Sprijin financiar acordat unui număr de 110 tineri cercetători – 70 doctoranzidin ultimii doi ani de studii și 40 cercetători post-doctoralicare au obținut titlul de doctor în ultimii 5 ani pentru formarea de competențe antreprenoriale, de competente transversale, consiliere și orientare, mobilitate transnațională (stagii și conferințe) și publicare.

 • 70 de doctoranzi din domeniul științelor umane (din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau cu potențial de creștere din SNC, cu prioritate pentru domeniile: Istorie, Relații Internaționale și Studii Europene, Drept, Teatru și artele spectacolului, Cinematografie și media dar fără a exclude celelalte domenii).

Pentru selecția GT se vor organiza 2 sau 3 procese de selecție în urma cărora se vor constitui 3 grupe de formare după cum urmează (orientativ):

 • Grupa 1 – 25 doctoranzi si 15 post-doctoranzi
 • Grupa 2 – 23 doctoranzi si 12 post-doctoranzi (competiție deschisă martie 2020)
 • Grupa 3 – 22 doctoranzi si 13 post-doctoranzi.

În cadrul contractelor de studii încheiate cu doctoranzii/cercetătorii post-doctoratvor fi introduce prevederi clare cu privire la obligativitatea realizării indicatorilor de program POCU 2014-2020, fiind avute în vedere următoarele:

 • Pentru 30% dintre doctoranzi/post-doctoranzi care la dobândirea calității de participanți nu au un loc de muncă, la finalizarea proiectului se va face dovada angajării, inclusiv prin promovare pe un post de nivel superior (sau, după caz, în perioada de sustenabilitate a proiectului, dar nu mai târziu de 1 an de la obținerea titlului științific de doctor).
 • Pentru 30% dintre doctoranzi/post-doctoranzi la finalul proiectului se va face dovada faptului că urmează studii/cursuri de formare, în sprijinul valorizării rezultatelor studiilor doctorale/postdoctorale.
 • 80% dintre doctoranzi/post-doctoranzi din grupul țintă vor obține titlul de doctor si respectiv, vor termina studii postdoctoralepână la finalizarea proiectului (sau, după caz, în perioada de sustenabilitate a proiectului, dar nu mai târziu de 3 ani de la finalizarea implementării acestuia pentru studenții doctoranzi, respectiv 1 an pentru cercetătorii post-doctorat).

IMPORTANT: Bursa doctorand antreprenor, se va putea acorda și acelor studenți care primesc deja bursa doctorală de la bugetul de stat, această bursă cofinanțată din POCU 2014-2020 fiind o formă de stimulare a competențelor antreprenoriale, respectiv a angajabilității absolvenților de studii doctorale/postdoctorale.

La finalizarea programului antreprenorial, studenții doctoranzi și cercetătorii post-doctorat din grupul țintă vor prezenta un plan de afaceri/sustenabilitate post-studiiîn domeniul specializării doctorale/postdoctorale realizate, validat de către o comisie mixtă constituită din reprezentanți ai cadrelor didactice universitare și angajatorilor.

Selecție grup țintă – Grupa I

Rezultate finale ale competiției de burse.

ANUNȚ
PRELUNGIREA PERIOADEI DE DEPUNERE A DOSARELOR PENTRU COMPETIȚIA DE BURSE DOCTORALE ȘI POSTDOCTORALE PENTRU ANTREPRENORIAT DIN CADRUL PROIECTULUI
POCU/360/6/13/124146 – Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii

Perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru selecția în grupul țintă al proiectului se prelungește până marți, 17 septembrie 2019, ora 15.00.
Înscrierea are loc la Facultatea de Drept (str. Avram Iancu, nr.11), et. 3, cam. 317.

Organizarea și desfășurarea procesului de selecție și validare a grupului țintă:

 • Calendar pentru Grupa I:
Afișarea anunțului de selecție 19 august 2019
Primirea dosarelor 19 august-13 septembrie 2019
Organizarea interviului 16-18 septembrie 2019
Contestații 19-20 septembrie
Rezolvarea contestațiilor 23 septembrie
Rezultate finale 23 septembrie

Metodologia și formularele de înscriere pot fi descărcate aici: